Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Leeskring Demob: de besloten vennootschap Leeskring Demob B.V., gevestigd in Den Haag;
b. de abonnee: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die tegen betaling de beschikking krijgt over de leesportefeuille;
c. leesportefeuille: het door partijen overeengekomen standaardpakket van tijdschriften, dat door Leeskring Demob bij de abonnee wordt bezorgd, met uitzondering van de houdmap;
d. houdmap: een leesportefeuille die niet retour dient te worden gegeven bij het aanbieden bij een volgende leesportefeuille;
e. overeenkomst: de overeenkomst waarbij Leeskring Demob zich verbindt om aan de abonnee tegen betaling gedurende een overeengekomen periode en/of met een bepaalde frequentie en/of op een aantal overeengekomen tijdstippen de leesportefeuille per overeengekomen ruiling ter beschikking te stellen;
f. algemene voorwaarden: de onderhavige door Leeskring Demob gebruikte algemene voorwaarden.

Artikel 2 – toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten betreffende de leesportefeuille en/of verrichten van diensten, met welke frequentie dan ook, door Leeskring Demob, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Door het aangaan van de overeenkomst, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als abonnee en worden deze geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging van Leeskring Demob of de abonnee nodig is.

Artikel 3 – overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leeskring Demob pas tot stand, nadat Leeskring Demob de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Leeskring Demob feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
3.2 In ieder geval beschouwen partijen het accepteren en zonder voorbehoud retourneren, alsmede het betalen door de abonnee van enig bedrag als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Leeskring Demob of namens Leeskring Demob gedaan door derden, binden Leeskring Demob slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 3.1 van de algemene voorwaarden schriftelijk zijn bevestigd c.q. wordt bekrachtigd.
3.4 De abonnee is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeskring Demob niet gerechtigd om zijn of haar rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

Artikel 4 – prijzen
4.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:
gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld de geldende hoogte van de inkoopprijzen van de tijdschriften;
inclusief bezorgkosten en BTW.
4.2 In geval van verhoging van een of meer van de in artikel 4.1 van de algemene voorwaarden bedoelde factoren, is Leeskring Demob gerechtigd om de met de abonnee overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van overeenkomst, is de abonnee bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – betalingen
5.1 Tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen, dient de leesportefeuille die per overeengekomen ruilperiode aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, bij vooruitbetaling per maand betaald te worden, tenzij partijen anders overeenkomen Betaling dient, tenzij partijen anders overeenkomen, te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening. De op de bankgiro- afschriften van Leeskring Demob aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5.2 Bij overschrijding van de in artikel 5.1 algemene voorwaarden genoemde termijn is de abonnee vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Leeskring Demob nodig is. In een zodanig geval is de abonnee de wettelijke rente alsmede 1,25 % contractuele rente exclusief BTW verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand gerekend wordt.

Artikel 6 – overige rechten en verplichtingen
6.1 De leesportefeuille wordt per overeengekomen ruiperiode door Leeskring Demob bij de abonnee bezorgd. Leeskring Demob spant zich in om de bezorging van de leesportefeuille zoveel mogelijk op dezelfde dag van de week te laten plaatsvinden.
6.2 Adreswijzigingen dienen tenminste vier weken voor ingang van de wijziging schriftelijk aan Leeskring Demob te worden medegedeeld.
6.3 De abonnee is verplicht de leesportefeuille in de daarop volgende week compleet en in goede staat aan de bezorger van Leeskring Demob terug te geven, met uitzondering van de houdmap. Indien de leesportefeuille niet compleet dan wel beschadigd is, kan Leeskring Demob aan de abonnee een bedrag ter zake schadevergoeding voor de vervanging van de ontbrekende of beschadigde tijdschriften in rekening brengen.
6.4 De samenstelling van de leesportefeuille kan door Leeskring Demob gewijzigd worden.
6.5 Indien een door Leeskring Demob aan de abonnee aangeboden cadeau niet meer voorradig is, behoudt Leeskring Demob zich het recht voor een vervangend cadeau van gelijke (gebruiks)waarde aan te bieden.

Artikel 7 – eigendom
7.1 De leesportefeuille blijft eigendom van Leeskring Demob.
7.2 In een geval als in artikel 9.1 algemene voorwaarden omschreven, zal de abonnee Leeskring Demob in de gelegenheid stellen de leesportefeuille terug te halen of bij afwezigheid van de abonnee deze op een voor de bezorger van Leeskring Demob bekende en bereikbare plaats leggen.

Artikel 8 – duur overeenkomst/opzegging
8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij partijen anders overeenkomen.
8.2 Na het verstrijken van de in artikel 8.1 van de algemene voorwaarden genoemde termijn wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de overeenkomst na een jaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 13 weken
8.3 Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 9 – niet nakoming
9.1 In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op de abonnee rustende verplichting jegens Leeskring Demob, schending; overlijden; ingeval de abonnee onder bewind of curatele is gesteld, faillissement en/of schuldsanering, beslag ten laste van de abonnee, is Leeskring Demob gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen.
9.2 In het geval van ontbinding als in artikel 9.1 bedoeld is de abonnee aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de periodieke vergoedingen voor de door Leeskring Demob geleverde diensten.
9.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Leeskring Demob met betrekking tot de vordering van het aan Leeskring Demob verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de abonnee. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Leeskring Demob gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de abonnee gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde met een minimum van EUR 200, – exclusief BTW, tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Indien de abonnee een afgesproken levering door welke oorzaak dan ook niet in ontvangst neemt, is de abonnee per keer een boete verschuldigd van EUR 2,50 per niet-afgenomen levering, onverminderd het recht van Leeskring Demob om nakoming te vorderen en de door haar geleden schade op grond van de wet van de abonnee te vorderen.

Artikel 10 – aansprakelijkheid
10.1 Indien Leeskring Demob aansprakelijk is voor directe en indirecte schade – door welke oorzaak dan ook ontstaan – aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met door Leeskring Demob verrichte diensten, zal deze beperkt zijn tot ten hoogste het door Leeskring Demob in rekening gebrachte bedrag per jaar.
10.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Leeskring Demob tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.
10.3 De in dit artikel bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leeskring Demob.

Artikel 11 – slotbepalingen
11.1 Indien Leeskring Demob zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
11.2 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.
11.3 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor ‘s-Gravenhage (kvk-nummer 27047386).
11.4 Schriftelijke mededeling aan Leeskring Demob dienen te worden gedaan aan het adres Briljantstraat 21 2665 NJ Bleiswijk.
11.5 Klachten over bezorging dient de abonnee met Leeskring Demob of met een vertegenwoordiger van Leeskring Demob te overleggen. Leidt dit overleg naar de mening van de abonnee niet tot verbetering van de situatie, dient de abonnee zijn of haar klacht aan Leeskring Demob op de in artikel 11.4 van de algemene voorwaarden genoemde wijze kenbaar te maken en de klacht vervolgens in behandeling te nemen.
11.6 Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.7 Alle geschillen, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Leeskring Demob, zulks voor zover de wet zulks toelaat.