Ga naar de inhoud

Voorwaarden bedrijf

Voor bedrijven
Een abonnement op de-leeskring.info wordt uitsluitend verkocht aan ondernemingen en organisaties binnen Nederland en niet aan particulieren.

De-leeskring.nl
Het weekbladen leespakket bestaat uit nieuwe tijdschriften. De maandbladen pakketten bestaan uit tijdschriften die over het algemeen de op één na laatste editie zijn. De leespakketten worden na ontvangst bezit van de abonnee. Het is verboden om de leespakketten door te verkopen of te verhuren aan derden.

Levering
De leespakketten worden wekelijks of maandelijks geleverd op het bedrijfsadres. Indien er rond de afleverdatum niemand op het bedrijfsadres aanwezig is, dient dit tijdig doorgegeven te worden via info@demob.nl.

Contractperiode
De contractperiode is telkens één jaar/ of anders overeengekomen en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand.

Verlenging
Het abonnement wordt telkens met bovengenoemde contractperiode verlengd, uitgaande van een opzegtermijn van 13 weken.

Opzegging
Opzegging dient schriftelijk te geschieden en wel minimaal 13 weken voor afloop van de lopende contractperiode. Na ontvangst van de opzegging verstuurt de-leeskring.info hiervan schriftelijk een bevestiging. Indien u in de periode tot aan de eind datum geen pakket afneemt zal de einddatum automatisch worden verschoven met het betreffende aantal weken.

Prijs
Basisabonnementsprijzen zijn altijd op jaarbasis en exclusief 6% BTW. Aanbiedingsprijzen gelden alleen voor het eerste jaar. Met een nieuwe aanbieding vervalt de oude. de-leeskring.info behoudt zich het recht voor om prijzen naar redelijkheid te wijzigen. Alle leveringen binnen Nederland zijn inclusief de portokosten.

Abonnementswijzigingen
Wijzigingen in het aantal collecties en het bijbestellen van collecties heeft geen invloed op de het abonnement. De startdatum blijft gelijk, alleen de inhoud en het aantal kan gewijzigd worden, met inachtneming van een minimum aantal collecties van 3.

Betaling
Betaling geschiedt, tenzij anders afgesproken, middels een jaarlijkse machtiging, een halfjaarlijkse machtiging een kwartaalmachtiging of een jaarlijkse factuur/nota vooraf.

Welkomstgeschenken acties en kortingen
Bij afname van meerdere abonnementen kan er individueel een korting (in de vorm van gratis leespakket(en)) worden gegeven. Welkomst- en andere geschenken kunnen samenhangen met bepaalde acties en zijn vaak branche gerelateerd. de-leeskring.info behoudt zich het recht voor om dit middels email onder de aandacht te brengen.

Betalingsverzuim
Indien de abonnee zijn of haar betaling niet meer voldoet, kan de-leeskring.info de leveringen stoppen en het openstaande bedrag voor reeds gedane leveringen opeisen. De abonnee kan na volledige betaling van openstaande termijnen, het abonnement voortzetten.

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen minimaal 3 weken voor de eerstkomende zending kenbaar gemaakt te worden met vermelding van het oude en het nieuwe adres, door een email te sturen naar info@demob.nl.

Abonneegegevens
De door de abonnee verstrekte gegevens zullen opgenomen worden in het abonneebestand van de-leeskring.info. De gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden.

Vakanties
Tijdelijke sluiting van uw onderneming of organisatie tijdens het bezorgmoment van het wachtruimte weekbladen leespakket dient tijdig aangegeven te worden. Het betreffende leespakket wordt dan bewaard en zal worden verstuurd in een periode zoals door de abonnee aangegeven. Dit kan doorgegeven worden via info@demob.nl.

Klachten
Eventuele klachten worden met alle aandacht in behandeling genomen en zullen waar mogelijk gecorrigeerd worden.